Gårsdrift

Gården er på 216 mål, hvor av 73 mål er dyrket. 

Dyrket mark brukes i dag til korn, i hovedsak mathvete.

Skog utgjør ca 60 mål. Hugges foreløbig kun ved til eget bruk.

Utmarksbeite er 70 mål, hvor ca 30 nå er inngjerdet og tatt i bruk. Resterende gjerdes inn og ryddes fortløpende (gjengrodd i 50 år). Her har vi tilbud om gratis ved, selvplukk på rot. Dette for å få ryddet beite. 

Kornet slik det står midt på sommeren

Kornet slik det står midt på sommeren

Leveranse av for til hestene

Leveranse av for til hestene

Del denne siden